แปลเอกสารเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,232 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากมีการแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับจังหวัดตาก บริเวณอำเภอสามเงา จังหวัดตาก กับอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีพื้นที่เพิ […]