ศูนย์แปลภาษา Translation24hr.

แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก
รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลาในราคายุติธรรม
081-889-0518 , 02-539-7520

Translation24hr : บริการจัดส่งล่าม

Translation24hr เป็นศูนย์การแปลและจัดส่งล่ามชั้นนำในธุรกิจ ให้บริการล่ามและงานแปลในภาษาต่างๆ โดยเน้นการบริการและคุณภาพเป็นสำคัญ

โดยในส่วนของบริการงานล่ามแปลภาษานั้น ทางเรามี บริการจัดส่งล่าม ในภาษาต่างๆ ที่สื่อสารกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้น ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาจีน เป็นหลัก โดยเรามีให้บริการในหลายรูปครบวงจรสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

การปฏิบัติหน้าที่ล่ามนั้นมีความแตกต่างจากการแปล กล่าวคือ ล่ามใช้ทักษะในการพูดและการฟังเป็นสำคัญ โดยล่ามมีหน้าที่แปลความหมายที่ ได้รับฟังจากผู้พูดแล้วถ่ายถอดออกเป็นคำพูดในอีกภาษาหนึ่ง ขณะที่การแปลใช้ทักษะด้านการเขียนและการอ่านในการแปลหรือถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะงานเขียนเป็นสำคัญ


Translation24hr  จัดส่งเฉพาะล่ามที่มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามเพื่อให้การเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ หรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆทางธุรกิจกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ชาวต่างชาติต่างประเทศต่างๆของคุณประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Translation24hr  ยังให้บริการ เช่าและจัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาสำหรับงานประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ ทางเราสามารถเป็นผู้ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟัง สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุม และบูธสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามผู้แปลภาษา โดยอุปกรณ์ของเรานั้นมีคุณภาพและทีนสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับงานประชุม สัมมนาในทุกรูปแบบ


ล่ามภาษาต่างๆที่เปิดให้บริการมีดังนี้

รับแปลภาษาอังกฤษ
ล่ามภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาจีน
ล่ามภาษาจีน
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเกาหลี
ล่ามภาษาเกาหลี